1
Dùng ngón trỏ trái và phải
2
Dùng ngón cái
3
Ôn tập
4
Dùng ngón giữa trái và phải
5
Ôn tập
6
Luyện tập
7
Kết hợp 4 phím
8
Dùng ngón áp út trái, phải
9
Ôn tập
10
Luyện tập
11
Dùng ngón út trái và phải
13
Ôn tập 8 phím đã học
14
15
Chỉ dùng tay trái gõ phím
16
Chỉ dùng tay phải để gõ
17
Dùng ngón trỏ trái và phải
18
Ôn tập
19
Trò chơi
20
Ôn tập các phím đã học
21
Dùng ngón trỏ trái và phải
22
Ôn tập
23
Luyện tập
24
Dùng ngón giữa trái và phải
25
Ôn tập
26
Luyện tập
27
E, I và hàng phím giữa
28
Chỉ dùng tay trái để gõ
29
Chỉ dùng tay phải để gõ
30
31
Dùng ngón áp út trái, phải
32
Ôn tập
33
Luyện tập
34
Kết hợp R, U, E, I, W, O
35
Ngón út trái và trỏ phải
36
Ôn tập
37
Luyện tập
38
Ngón trỏ trái và út phải
39
Ôn tập
40
Luyện tập
41
Ôn tập các phím đã học
42
Dùng ngón trỏ trái và phải
43
Ôn tập
44
Luyện tập
45
Gõ bằng một ngón
46
Gõ bằng một ngón
47
Dùng ngón giữa trái và phải
48
Ôn tập
49
Luyện tập
50
Gõ bằng một ngón
51
Gõ bằng một ngón
52
Trò chơi
53
Dùng ngón áp út trái, phải
54
Ôn tập
55
Luyện tập
56
Gõ bằng một ngón
57
Gõ bằng một ngón
58
Dùng ngón út trái và phải
59
60
Luyện tập
61
Gõ bằng một ngón
62
Gõ bằng một ngón
63
64
Dùng ngón trỏ trái và phải
65
Ôn tập
66
Luyện tập
67
Chỉ dùng tay trái để gõ
68
Chỉ dùng tay phải để gõ
69
Luyện các phím hàng dưới
70
Dùng ngón út
71
Luyện các phím đã học