2
Dùng ngón trỏ trái và phải
3
Dùng ngón cái
4
Ôn tập
5
Dùng ngón giữa trái và phải
6
Ôn tập
7
Luyện tập
8
Kết hợp 4 phím
9
Dùng ngón áp út trái, phải
10
Ôn tập
11
Luyện tập
12
Dùng ngón út trái và phải
13
Ôn tập
14
Ôn tập 8 phím đã học
17
Chỉ dùng tay trái gõ phím
18
Chỉ dùng tay phải để gõ
19
Dùng ngón trỏ trái và phải
20
Ôn tập
21
Trò chơi
22
Ôn tập các phím đã học
24
Dùng ngón trỏ trái và phải
25
Ôn tập
26
Luyện tập
27
Dùng ngón giữa trái và phải
28
Ôn tập
29
Luyện tập
31
E, I và hàng phím giữa
32
Chỉ dùng tay trái để gõ
33
Chỉ dùng tay phải để gõ
34
Trò chơi
35
Dùng ngón áp út trái, phải
36
Ôn tập
37
Luyện tập
38
Kết hợp R, U, E, I, W, O
39
Ngón út trái và trỏ phải
40
Ôn tập
41
Luyện tập
42
Ngón trỏ trái và út phải
43
Ôn tập
44
Luyện tập
47
Ôn tập các phím đã học
52
Dùng ngón trỏ trái và phải
53
Ôn tập
54
Luyện tập
55
Gõ bằng một ngón
56
Gõ bằng một ngón
57
Dùng ngón giữa trái và phải
58
Ôn tập
59
Luyện tập
60
Gõ bằng một ngón
61
Gõ bằng một ngón
62
Trò chơi
65
Ôn tập
66
Luyện tập
67
Gõ bằng một ngón
68
Gõ bằng một ngón
69
Dùng ngón út trái và phải
70
Ôn tập
71
Luyện tập
72
Gõ bằng một ngón
73
Gõ bằng một ngón
75
Dùng ngón trỏ trái và phải
76
Ôn tập
77
Luyện tập
79
Chỉ dùng tay trái để gõ
80
Chỉ dùng tay phải để gõ
81
Luyện các phím hàng dưới
87
Dùng ngón út
88
Luyện các phím đã học