Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phan Hoang
@ngochoang97abc
0
100%
147,941 giây
2
Nguyen Thu Phuong
@thuphuongksdl
0
100%
133,538 giây
3
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
0
100%
125,838 giây
4
Dinh Lam
@trailer
0
100%
121,952 giây
5
nguyễn lý
@lylanhlung
0
100%
121,889 giây
6
Dương Thị Ánh Trâm
@0767171909
0
100%
121,854 giây
7
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
0
100%
121,58 giây
8
Bùi văn Trường
@truongantrai032
0
100%
121,459 giây
9
Mai Quốc Đạt
@maiquocdat
0
100%
121,448 giây
10
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
0
100%
121,447 giây

Hướng dẫn