Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen No
@norabit1998
84
100%
14,559 giây
2
Do Tien
@tiendt
61
96%
19,265 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
52
99%
23,251 giây
4
Nguyen Minh
@minhnguyen4321
50
100%
24,689 giây
5
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
48
98%
24,829 giây
6
Ho Giai
@hominhgiai
47
100%
25,87 giây
7
Phan Sy
@coeus412
46
100%
26,753 giây
8
nguyen duy hung
@duyhung01524
44
95%
26,578 giây
9
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
43
99%
33,233 giây
10
Nguyen Thang
@k0theyeu
41
100%
29,566 giây

Hướng dẫn