Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
120
100%
5,2 giây
2
Tăng Hoài Duy
@lucifer
60
100%
7,145 giây
3
Do Tien
@tiendt
55
100%
7,387 giây
4
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
48
100%
8,977 giây
5
tran bac
@bacwifinbzmr
47
97%
7,414 giây
6
Phan Sy
@coeus412
46
100%
8,612 giây
7
chua ca
@123yen123
45
100%
9,647 giây
8
Dinh Lam
@trailer
45
100%
8,775 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
44
100%
9,369 giây
10
Huong Giang
@gnaig_gnouh
44
100%
9,031 giây

Hướng dẫn