Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
122
100%
4,312 giây
2
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
46
100%
8,88 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
41
100%
9,745 giây
4
Dang Thao
@dangthao
40
100%
10,251 giây
5
Phùng Tiến
@ashiba123
38
100%
11,005 giây
6
Dat Duc
@ducdattv
38
100%
10,607 giây
7
Dinh Lam
@trailer
38
100%
10,524 giây
8
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
33
100%
13,766 giây
9
tran quynh
@quynhquynh2000
32
100%
12,677 giây
10
Trang Thuy
@tranghip21
30
100%
13,585 giây

Hướng dẫn