Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Tăng Hoài Duy
@lucifer
67
100%
6,486 giây
2
Do Tien
@tiendt
55
100%
7,856 giây
3
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
51
100%
8,156 giây
4
bh tuoi
@tuoi0bh
51
100%
7,802 giây
5
home go
@stayhome
48
100%
9,168 giây
6
tran bac
@bacwifinbzmr
48
97%
7,305 giây
7
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
44
100%
9,373 giây
8
Huong Giang
@gnaig_gnouh
44
100%
9,272 giây
9
Nguyen Thu Phuong
@thuphuongksdl
44
100%
9,242 giây
10
Dat Duc
@ducdattv
44
100%
9,176 giây

Hướng dẫn