Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
128
100%
4,31 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
56
100%
7,773 giây
3
huynh thu
@chtungphuong2016
44
100%
10,527 giây
4
Phùng Tiến
@ashiba123
42
100%
9,646 giây
5
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
41
100%
11,729 giây
6
Phan Sy
@coeus412
40
100%
11,186 giây
7
Dang Thao
@dangthao
40
100%
10,594 giây
8
Nguyen Huu Tien
@nguyenhuutien2001
40
100%
10,093 giây
9
chua ca
@123yen123
39
100%
11,071 giây
10
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
39
100%
10,488 giây

Hướng dẫn