Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
minh duc
@minhduc
126
100%
4,673 giây
2
Trương Trần Phát
@phat_200
120
100%
5,196 giây
3
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
74
100%
7,296 giây
4
Do Tien
@tiendt
56
100%
7,435 giây
5
Nguyen Thu Phuong
@thuphuongksdl
53
100%
7,231 giây
6
Nguyen Thang
@k0theyeu
46
100%
8,548 giây
7
Dat Duc
@ducdattv
45
100%
8,48 giây
8
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
44
100%
10,48 giây
9
Lượng Đinh
@dinhvanluan
43
100%
9,997 giây
10
Huong Giang
@gnaig_gnouh
43
100%
8,992 giây

Hướng dẫn