Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
65
100%
21,761 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
46
98%
30,211 giây
3
Nguyen Minh
@minhnguyen4321
46
95%
29,262 giây
4
Nguyen Thang
@k0theyeu
41
99%
34,247 giây
5
Phan Sy
@coeus412
40
100%
35,32 giây
6
Do Tien
@tiendt
40
97%
33,867 giây
7
Nguyen Phuong
@phuongtdm
38
98%
36,399 giây
8
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
37
98%
39,602 giây
9
Huong Giang
@gnaig_gnouh
37
98%
37,051 giây
10
ha thi thu thuy
@thu.thuy
36
98%
38,318 giây

Hướng dẫn