Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen No
@norabit1998
73
100%
13,044 giây
2
Do Tien
@tiendt
49
97%
19,045 giây
3
Nguyen Thang
@k0theyeu
46
100%
21,112 giây
4
Nguyen Minh
@minhnguyen4321
46
99%
20,292 giây
5
Phùng Tiến
@ashiba123
45
97%
20,539 giây
6
Ho Giai
@hominhgiai
44
99%
21,304 giây
7
Xuân Hoàng
@hoangxuan
43
100%
31,97 giây
8
thanh tran
@orgresh
43
100%
23,838 giây
9
Phan Sy
@coeus412
43
100%
21,905 giây
10
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
43
94%
20,755 giây

Hướng dẫn