Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen No
@norabit1998
85
100%
16,769 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
72
96%
19,044 giây
3
bh tuoi
@tuoi0bh
70
98%
20,196 giây
4
1 Quanvanvo
@babytooth1
62
98%
22,695 giây
5
Dat Duc
@ducdattv
59
100%
24,12 giây
6
Do Tien
@tiendt
57
89%
22,258 giây
7
Tăng Hoài Duy
@lucifer
56
93%
25,104 giây
8
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
55
100%
31,042 giây
9
Duong Quyen
@quyenduong1004
54
97%
25,712 giây
10
Huong Giang
@gnaig_gnouh
51
100%
28,256 giây

Hướng dẫn