Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
48
99%
34,982 giây
2
Xuân Hoàng
@hoangxuan
48
94%
48,446 giây
3
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
46
100%
45,859 giây
4
Ho Giai
@hominhgiai
43
98%
39,396 giây
5
VO QUAN
@quanvo
42
97%
40,135 giây
6
Nguyen Phuong
@phuongtdm
42
95%
38,819 giây
7
Dat Duc
@ducdattv
40
100%
43,564 giây
8
Phan Sy
@coeus412
40
100%
42,403 giây
9
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
39
100%
50,424 giây
10
luugiang 2k
@luugiang2k
39
99%
42,918 giây

Hướng dẫn