Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
55
100%
17,378 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
49
100%
19,501 giây
3
Ho Giai
@hominhgiai
43
96%
20,997 giây
4
Le Hue
@tieu_nhat
41
96%
22,306 giây
5
Nguyen Phuong
@phuongtdm
40
97%
23,374 giây
6
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
39
100%
28,559 giây
7
tran truong
@trtdm
39
92%
22,683 giây
8
Phan Sy
@coeus412
38
100%
25,565 giây
9
Xuân Hoàng
@hoangxuan
38
99%
26,947 giây
10
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
37
100%
29,772 giây

Hướng dẫn