Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
65
93%
14,439 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
58
99%
17,284 giây
3
Do Tien
@tiendt
45
99%
22,139 giây
4
Phan Sy
@coeus412
44
100%
22,935 giây
5
ha thi thu thuy
@thu.thuy
41
100%
24,651 giây
6
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
40
100%
25,637 giây
7
Huong Giang
@gnaig_gnouh
38
100%
26,536 giây
8
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
38
98%
26,878 giây
9
Ho Giai
@hominhgiai
36
94%
26,36 giây
10
phan thanh van
@thanhvanphan
35
98%
28,229 giây

Hướng dẫn