Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Xuân Hoàng
@hoangxuan
48
98%
34,632 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
47
100%
24,556 giây
3
Châu Nguyễn
@sumiisshort
46
100%
31,084 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
42
100%
29,339 giây
5
Phan Sy
@coeus412
42
100%
28,243 giây
6
Ho Giai
@hominhgiai
42
99%
27,317 giây
7
VO QUAN
@quanvo
42
95%
25,996 giây
8
Far Cry
@sofar
38
97%
26,5 giây
9
Nguyen Phuong
@phuongtdm
37
98%
30,806 giây
10
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
36
100%
38,693 giây

Hướng dẫn