Phím V & M

Hướng dẫn

  • Gõ phím V bằng ngón trỏ trái
  • Gõ phím M bằng ngón trỏ phải