Phím X & chấm

Hướng dẫn

  • Gõ phím C bằng ngón giữa trái
  • Gõ phím phẩy bằng ngón giữa phải