Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Far Cry
@sofar
55
98%
19,171 giây
2
Phùng Tiến
@ashiba123
37
87%
25,206 giây
3
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
34
93%
44,422 giây
4
Phan Sy
@coeus412
32
100%
35,648 giây
5
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
32
95%
31,295 giây
6
Lệ Hằng
@lehang274
26
98%
39,021 giây
7
Phan Hoang
@ngochoang97abc
24
90%
40,285 giây
8
Dang Thao
@dangthao
20
94%
76,204 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
15
99%
72,476 giây
10
tran quynh
@quynhquynh2000
15
91%
64,727 giây

Hướng dẫn