Sử dụng ngón áp út phải

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón áp út phải và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện