Sử dụng ngón áp út trái

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón áp út trái và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện