Sử dụng ngón giữa phải

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón giữa phải và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện