Sử dụng ngón giữa trái

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón giữa trái và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện