Sử dụng ngón trỏ trái

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón trỏ trái và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện