Sử dụng ngón út trái

Hướng dẫn

Chỉ sử dụng ngón út trái và ngón cái (phím cách) để gõ các từ xuất hiện