Hướng dẫn

  • Gõ phím a bằng ngón út trái
  • Gõ phím chấm phẩy bằng ngón út phải