Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
62
100%
14,201 giây
2
Tăng Hoài Duy
@lucifer
60
100%
14,541 giây
3
Quyen Pham ngoc
@quyenlo111
56
100%
15,735 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
56
100%
15,505 giây
5
Do Tien
@tiendt
55
92%
14,577 giây
6
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
52
100%
17,279 giây
7
tran bac
@bacwifinbzmr
51
99%
15,859 giây
8
Nguyen Thang
@k0theyeu
50
100%
17,419 giây
9
chua ca
@123yen123
49
97%
17,511 giây
10
Lệ Hằng
@lehang274
48
100%
18,437 giây

Hướng dẫn