Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
44
99%
31,023 giây
2
Dang Thao
@dangthao
39
98%
31,041 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
33
98%
37,532 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
31
98%
41,381 giây
5
Phương Linh
@linhphuong07
29
94%
39,872 giây
6
le nguyen
@ngyn_ge
26
97%
46,778 giây
7
nguyễn lý
@lylanhlung
24
100%
55,182 giây
8
le diem
@diem1911
21
98%
57,828 giây
9
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
19
97%
62,818 giây

Hướng dẫn