Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
83
100%
11,408 giây
2
Do Tien
@tiendt
73
91%
11,912 giây
3
1 Quanvanvo
@babytooth1
70
100%
13,617 giây
4
bh tuoi
@tuoi0bh
70
100%
13,475 giây
5
Tăng Hoài Duy
@lucifer
65
99%
14,485 giây
6
Nguyễn Danh
@dielac123
63
100%
15,396 giây
7
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
59
99%
15,82 giây
8
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
58
100%
18,471 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
56
100%
16,902 giây
10
Đàm Tiến Đạt
@datdam2001
54
100%
17,414 giây

Hướng dẫn