Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Nguyen No
@norabit1998
88
100%
11,6 giây
2
bh tuoi
@tuoi0bh
87
100%
11,757 giây
3
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
83
100%
12,304 giây
4
Do Tien
@tiendt
81
100%
12,549 giây
5
Zung Dong Tuoi 15
@fallinyourluv82
70
100%
14,476 giây
6
Tăng Hoài Duy
@lucifer
70
98%
14,287 giây
7
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
67
100%
15,261 giây
8
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
64
100%
17,468 giây
9
Dat Duc
@ducdattv
63
100%
16,227 giây
10
chinh thai
@chinh_thai
62
100%
16,35 giây

Hướng dẫn