Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Phùng Tiến
@ashiba123
43
98%
28,159 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
42
98%
29,129 giây
3
Xuân Hoàng
@hoangxuan
41
100%
38,177 giây
4
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
41
100%
37,978 giây
5
Dat Duc
@ducdattv
41
100%
30,406 giây
6
Nguyen Phuong
@phuongtdm
40
96%
29,436 giây
7
Phan Sy
@coeus412
37
100%
36,399 giây
8
Nguyen Thao
@thuthao1209
35
100%
38,125 giây
9
Nguyen Minh
@minhnguyen4321
35
95%
33,995 giây
10
mai đăng phúc bảo
@mai_dang_phuc_bao
34
99%
35,78 giây

Hướng dẫn