Tổng kết

Hướng dẫn

Hoàn thành đoạn văn bản bằng các phím ở hàng giữa đã học.