Phím Q & Y

Hướng dẫn

  • Gõ phím Q bằng ngón út trái
  • Gõ phím Y bằng ngón trỏ phải