Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
51
100%
28,005 giây
2
chua ca
@123yen123
42
96%
28,704 giây
3
Dang Thao
@dangthao
40
97%
30,059 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
40
96%
30,368 giây
5
Lệ Hằng
@lehang274
37
98%
33,169 giây
6
xuan xuan
@xuanxuan
30
96%
43,894 giây
7
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
29
95%
40,454 giây
8
Nguyễn Yến
@yenthai_010117
21
97%
58,058 giây
9
nguyễn lý
@lylanhlung
21
89%
61,862 giây
10
hoàng yến
@yen311
20
90%
57,679 giây

Hướng dẫn