Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
bh tuoi
@tuoi0bh
74
99%
13,093 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
70
95%
13,432 giây
3
Tăng Hoài Duy
@lucifer
67
98%
14,426 giây
4
Do Tien
@tiendt
66
99%
14,644 giây
5
Dat Duc
@ducdattv
62
100%
15,925 giây
6
Trần Tuấn Thành
@thanhssj
59
100%
16,648 giây
7
phan thanh van
@thanhvanphan
54
100%
18,073 giây
8
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
53
100%
22,695 giây
9
Huong Giang
@gnaig_gnouh
52
100%
18,84 giây
10
1 Quanvanvo
@babytooth1
52
98%
18,478 giây

Hướng dẫn