Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Lệ Hằng
@lehang274
50
98%
24,609 giây
2
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
48
100%
31,174 giây
3
chua ca
@123yen123
45
99%
27,593 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
44
100%
28,277 giây
5
Dang Thao
@dangthao
43
97%
28,07 giây
6
Dat Duc
@ducdattv
43
95%
27,795 giây
7
HOWN HAI PHÚT
@haiphuthown
34
99%
36,539 giây
8
soi hoang
@soihoang
31
100%
40,481 giây
9
le nguyen
@ngyn_ge
31
100%
39,829 giây
10
Phương Linh
@linhphuong07
28
94%
41,71 giây

Hướng dẫn