Phím W & O

Hướng dẫn

  • Gõ phím W bằng ngón áp út trái
  • Gõ phím O bằng ngón áp út phải