Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
58
100%
21,411 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
55
99%
22,361 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
44
99%
28,274 giây
4
Lệ Hằng
@lehang274
42
98%
28,96 giây
5
hoàng yến
@yen311
35
94%
34,02 giây
6
Nguyễn Hương Giang
@giangnh144
29
96%
41,206 giây
7
nguyễn lý
@lylanhlung
26
94%
74,346 giây
8
Nguyễn Yến
@yenthai_010117
23
98%
53,596 giây
9
le tam
@lelinhtam0302
22
99%
56,917 giây
10
le diem
@diem1911
20
97%
59,539 giây

Hướng dẫn