Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
56
100%
22,453 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
43
99%
28,83 giây
3
Dang Thao
@dangthao
34
96%
35,432 giây
4
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
28
97%
42,676 giây
5
Phương Linh
@linhphuong07
26
93%
44,479 giây
6
le nguyen
@ngyn_ge
21
97%
57,255 giây
7
le diem
@diem1911
17
96%
69,715 giây
8
nguyễn lý
@lylanhlung
15
100%
83,235 giây
9
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
15
98%
81,919 giây

Hướng dẫn