Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
49
100%
28,916 giây
2
Dang Thao
@dangthao
30
96%
39,741 giây
3
Quoc Huy Vo
@voquochuy0502
26
97%
45,867 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
25
97%
47,755 giây
5
quyên dương hoàng
@duonghoangyenquyen
25
96%
48,891 giây
6
Phương Linh
@linhphuong07
25
94%
47,604 giây
7
le nguyen
@ngyn_ge
23
97%
53,689 giây
8
nguyễn lý
@lylanhlung
17
100%
107,577 giây
9
le diem
@diem1911
16
96%
74,748 giây
10
Nhân Thiện
@nguyenthiennhan
14
90%
77,957 giây

Hướng dẫn