Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
137
100%
3,943 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
53
100%
8,078 giây
3
Phùng Tiến
@ashiba123
42
100%
9,902 giây
4
Dat Duc
@ducdattv
39
100%
10,371 giây
5
chua ca
@123yen123
38
100%
11,455 giây
6
hoàng yến
@yen311
38
100%
11,147 giây
7
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
38
100%
11,103 giây
8
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
38
100%
11,026 giây
9
Ho Giai
@hominhgiai
36
100%
11,654 giây
10
Dang Thao
@dangthao
35
100%
11,936 giây

Hướng dẫn