Kết hợp 6 phím

Hướng dẫn

  • Gõ phím R bằng ngón trỏ trái
  • Gõ phím U bằng ngón trỏ phải
  • Gõ phím E bằng ngón giữa trái
  • Gõ phím I bằng ngón giữa phải
  • Gõ phím W bằng ngón áp út trái
  • Gõ phím O bằng ngón áp út phải