Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
119
100%
5,041 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
62
100%
6,755 giây
3
bh tuoi
@tuoi0bh
62
100%
6,374 giây
4
Tăng Hoài Duy
@lucifer
61
100%
6,448 giây
5
Do Tien
@tiendt
57
100%
7,791 giây
6
TapPhu DanhMayDo
@khapna222_222
52
100%
10,179 giây
7
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
50
100%
7,87 giây
8
Dat Duc
@ducdattv
48
100%
8,302 giây
9
tran bac
@bacwifinbzmr
48
97%
7,765 giây
10
Huong Giang
@gnaig_gnouh
47
100%
8,407 giây

Hướng dẫn