Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
60
100%
19,395 giây
2
Dat Duc
@ducdattv
43
98%
26,697 giây
3
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
40
97%
28,957 giây
4
Xuân Hoàng
@hoangxuan
38
100%
30,866 giây
5
Nguyen Phuong
@phuongtdm
38
99%
30,325 giây
6
Lệ Hằng
@lehang274
36
100%
32,289 giây
7
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
35
100%
35,936 giây
8
Ho Giai
@hominhgiai
35
100%
33,518 giây
9
Phan Sy
@coeus412
34
100%
33,88 giây
10
chua ca
@123yen123
31
100%
37,543 giây

Hướng dẫn