Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
50
100%
29,423 giây
2
Phùng Tiến
@ashiba123
45
98%
31,717 giây
3
Xuân Hoàng
@hoangxuan
45
97%
43,415 giây
4
Trần Anh Dũng
@anhdung3004
43
98%
36,187 giây
5
Dat Duc
@ducdattv
40
98%
35,264 giây
6
Phan Sy
@coeus412
37
100%
40,742 giây
7
Nguyen Phuong
@phuongtdm
37
98%
39,374 giây
8
Ho Giai
@hominhgiai
37
94%
37,316 giây
9
hoang duynghiep
@hoangduynghiep
36
100%
49,423 giây
10
luugiang 2k
@luugiang2k
36
98%
40,495 giây

Hướng dẫn