Sử dụng tay trái

Hướng dẫn

  • Dùng ngón trỏ phải giữ phím J
  • Gõ các phím còn lại bằng tay trái và ngón trỏ phải