Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Far Cry
@sofar
32
89%
63,583 giây
2
nguyễn lý
@lylanhlung
14
100%
246,188 giây

Hướng dẫn