Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
142
100%
4,916 giây
2
Do Tien
@tiendt
127
100%
4,424 giây
3
Vương Quân
@narasa
51
100%
9,419 giây
4
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
50
100%
8,473 giây
5
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
46
100%
11,137 giây
6
Tăng Hoài Duy
@lucifer
45
100%
10,213 giây
7
Nguyễn Quang Minh
@boxarabest
44
100%
10,075 giây
8
Dat Duc
@ducdattv
41
100%
9,676 giây
9
VO QUAN
@quanvo
41
100%
9,664 giây
10
Nguyen Huu Tien
@nguyenhuutien2001
40
100%
10,484 giây

Hướng dẫn