Phím V, M & C

Hướng dẫn

Sử dụng các phím V, M và C để đưa ninja đến đích