Thứ hạng Thành viên WPM (từ trên phút) Độ chính xác Thời gian thực hiện
1
Trương Trần Phát
@phat_200
129
100%
4,362 giây
2
Vũ Thị Đào
@vuthidao996052
53
100%
8,401 giây
3
Dat Duc
@ducdattv
44
100%
9,253 giây
4
Phan Sy
@coeus412
44
100%
9,177 giây
5
Phùng Tiến
@ashiba123
42
100%
10,36 giây
6
chua ca
@123yen123
42
100%
10,25 giây
7
Bùi văn Trường
@truongantrai032
41
100%
9,751 giây
8
Hannah Nguyen
@hannah_nguyen
40
100%
10,001 giây
9
Dang Thao
@dangthao
39
100%
11,122 giây
10
Trần Hoàng Phúc
@phuctranhoang125
39
100%
10,234 giây

Hướng dẫn